Mere ir viens no lielākajiem zemo cenu mazumtirgotājiem Austrumeiropā.

ZEMAS CENAS KATRU DIENU

Mūsu veikalos jūs atradīsit lielu preču izvēli par viszemākajām cenām.

KANDIDĀTU PRIVĀTUMA ATRUNA

SIA LATPRODUKTI, reģ. Nr. 40203246661 (turpmāk – Pārzinis) sargās un cienīs mūsu Potenciālo darba ņēmēju (turpmāk – Kandidātu) privātumu.

Šī Privātuma atruna attiecas uz Kandidātiem – fiziskām personām.

SIA LATPRODUKTI kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

Pārzinis, ievērojot Regulā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos par personas datu aizsardzību noteikto, ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, nodrošinot personas datu konfidencialitāti personas datu aizsardzības jomā.

Ar šo Privātuma atrunu Pārzinis paskaidro, kā tiek apstrādāti Potenciālo darba ņēmēju personas dati, paskaidrojot to tiesību īstenošanas kārtību un citus ne mazāk svarīgus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Personas datu apstrādes mērķi un to tiesiskie pamati

Pārzinis veic Kandidātu datu apstrādi, saņemot Jūsu CV un pieteikuma vēstuli (pamatojoties uz Regulas 6. panta pirmās daļas a) apakšpunktu). Informējam, ka personas datu un informācijas iesniegšana uzskatāma par Kandidāta piekrišanas apliecinājumu turpmākajai personas datu apstrādei atlases procesā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pārzinim ir pienākums ievērot vienu no Regulā minētajiem datu apstrādes pamatprincipiem (“precizitāte”), tādējādi lūdzam Jūs sniegt Pārzinim tikai precīzus personas datus un jebkuru to izmaiņu gadījumā mūs par to informēt.

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, reģistrējot personas, kuras ir ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Pārzinis nenodod personas datus uz trešajām pasaules valstīm.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ņemot vērā personas datu apstrādes mērķi un tā tiesisko pamatojumu.

Gadījumā, ja ar Kandidātu netiek noslēgtas darba tiesiskās attiecības, tad to Kandidātu personas dati tiek glabāti 4 (četrus) mēnešus pēc vakances konkursa beigām, izņemot gadījumus, ja ir saņemta atsevišķa piekrišana Kandidāta personas datu turpmākajai glabāšanai.

Ja Jūsu kandidatūra amatam tiks izvirzīta turpmākām konkursa kārtām, Jūsu CV un citi tam pievienotie dokumenti tiks pievienoti personāla atlases dokumentācijai un uzglabāti saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

Informējam, ja Jūs būsiet iesniedzis CV un tam pievienotos dokumentus, neadresējot konkrētai amata vakancei, vai devuši piekrišanu izmantot CV un tam pievienotos dokumentus arī citu amata vakanču gadījumā, Jūsu personas dati tiks uzglabāti 1 gadu. Jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu šādu datu glabāšanai.

Kandidāta tiesības ir:

  • Tiesību aktos noteiktajā kārtībā, vērsties pie Pārziņa un iegūt informāciju par savām personas datu kategorijām, kuras ir Pārziņa rīcībā, to datu apstrādes mērķiem, personas datu saņēmējiem un glabāšanas periodiem;
  • Tiesības uz personas datu atjaunošanu

Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esiet mums sniedzis, lūdzam sazināties ar mums un iesniegt aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt personas datu apstrādes nolūkus.

  • Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos.

Saskaņā ar Regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (ne vēlāk kā viena mēneša laikā).

Jūs varat realizēt savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi Pārziņa sekretariātā (adrese Spilves iela 24A, Rīga, LV-1055, katru darba dienu no plkst. 8.30-16.00;

2) iesniegumu nosūtot pa pastu uz adresi: Spilves iela 24A, Rīga, LV-1055.

3) nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz mūsu e-pastu: gramatvediba@mere.pro.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no situācijas, paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību;

  • Jebkurā brīdī rakstiski atsaukt savu sniegto piekrišanu.

Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei. Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm;

  • Konstatētos Pārkāpuma gadījumos iesniegt sūdzību Pārzinim vai uzraudzības iestādei.

Profilēšana

Automātisku personas datu apstrādi – Profilēšanu Pārzinis neveic.

Galerija

PRIVĀTUMA POLITIKA
Privātuma atruna

SIA LATPRODUKTI (turpmāk – MERE) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.
MERE veic personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
MERE kontaktinformācija juridiskā adrese: Spilves iela 24A, Rīga, LV-1055;
MERE nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. MERE personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās apmācīts un sertificēts personas datu aizsardzības speciālists.
Ar MERE personas datu aizsardzības speciālistu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, rakstot uz info@fpda.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar MERE personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu, kā datu subjekta tiesības.
Informējam Jūs, ka MERE var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ POLITIKA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2022. GADA 20. JANVĀRĪ

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi
MERE apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
· Fiziskās personas identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un tā izpildei;
· Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;
· Drošības nodrošināšanai veicot videonovērošanu MERE telpās, ar mērķi nodrošināt īpašuma aizsardzību pret prettiesiskām darbībām, novēršot īpašuma tiesību aizskārumu, nesaudzīgu lietošanu, bojāšanu, zādzības, u.c. īpašumtiesības apdraudējumus;
· Pretenziju, iesniegumu, sūdzību un ierosinājumu izskatīšanai un to apstrādei;

Informējam, ka šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav visaptverošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

MERE apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
· saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts);
· datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts);
· apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz MERE attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
· apstrāde ir vajadzīga MERE, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai (Regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

Videonovērošanas veikšana
MERE veic videonovērošanu teritorijā ar mērķi:
· nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu;
· noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.
Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.
Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai MERE pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji
No MERE personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.
MERE personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos MERE veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar MERE norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu glabāšanas ilgums
MERE glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
· pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
· ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
· ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
· ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
· Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 14 kalendārās dienas pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa, tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības
Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus MERE par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties MERE un iegūt informāciju.
· Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
· MERE veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
· Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties pie MERE vai sazināties ar MERE personas datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17-2, Rīga, LV-1050).

Profilēšana
Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. MERE to nedara.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
· Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, rakstot uz e-pastu gramatvediba@mere.pro vai iesniedzot iesniegumu MERE juridiskajā adresē, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
· Atsaucot piekrišanu nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.